Angebot

Illighauserstrasse 14

Objekt
Zimmer
NWF
Terrasse
Preis CHF
Status
Objekt
Reiheneinfamilienhaus A
Zimmer
NWF
162 m²
Terrasse
22 m²
Preis CHF
CHF 950'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Reiheneinfamilienhaus B
Zimmer
NWF
164 m²
Terrasse
23 m²
Preis CHF
CHF 890'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Reiheneinfamilienhaus C
Zimmer
NWF
161 m²
Terrasse
26 m²
Preis CHF
CHF 980'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Doppeleinfamilienhaus D
Zimmer
NWF
161 m²
Terrasse
23 m²
Preis CHF
CHF 1'020'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Doppeleinfamilienhaus E
Zimmer
NWF
161 m²
Terrasse
26 m²
Preis CHF
CHF 1'025'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Doppeleinfamilienhaus F
Zimmer
NWF
171 m²
Terrasse
26 m²
Preis CHF
CHF 1'040'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Doppeleinfamilienhaus G
Zimmer
NWF
172 m²
Terrasse
27 m²
Preis CHF
Status
Reserviert
Objekt
Einfamilienhaus H
Zimmer
NWF
172 m²
Terrasse
26 m²
Preis CHF
CHF 1'240'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Einfamilienhaus I
Zimmer
NWF
171 m²
Terrasse
26 m²
Preis CHF
CHF 1'245'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Einfamilienhaus J
Zimmer
NWF
185 m²
Terrasse
27 m²
Preis CHF
CHF 1'450'000.–
Status
Aktiv
Objekt
Einfamilienhaus K
Zimmer
NWF
188 m²
Terrasse
30 m²
Preis CHF
Status
Reserviert
Objekt
Einfamilienhaus L
Zimmer
NWF
185 m²
Terrasse
30 m²
Preis CHF
CHF 1'475'000.–
Status
Aktiv